Hyvillä työyhteisötaidoilla muutoskyvyn huipulle

Työelämäblogi: Hyvillä työyhteisötaidoilla muutoskyvyn huipulle

Olen vuosien varrella tavatessani satoja työntekijöitä ja kymmeniä organisaatioita pohtinut, mikä tekee organisaatiosta kilpailukykyisen ja miten saadaan ihmiset mukaan innostumaan yhteisestä tekemisestä. Olen huomannut, että ihmisten kohtaamisella arjessa on hyvin suuri merkitys yhteisen fiiliksen syntyyn ja sitä kautta menestymisen rakentamiseen.

Työyhteisötaidot ovat tärkeä osa näitä jokapäiväisiä kohtaamisia, joilla jokainen työntekijä voi varmistaa yhteisen onnistumisen. Kyse on työntekijöiden tietojen ja taitojen lisäksi vuorovaikutuksesta, jolla tuetaan työyhteisön toimivuutta. Minusta on hyvä oivaltaa, että nämä asiat ovat ihan yhtä tärkeitä sekä työntekijöille että esimiehille.

Kulttuuri vaikuttaa organisaation menestykseen

Työyhteisötaitoja edistävälle organisaatiokulttuurille tunnusomaista on luottamusta tukeva fiilis, aloitteellisuuteen kannustava työyhteisö ja tasavertaisuus. Hyvässä johtamiskulttuurissa esimies on arjessa läsnä ja tavoitettavissa, hän antaa vastuuta, luottaa tiimiläisiinsä ja huomioi heidät myös ihmisinä.

Lisäksi niin johtaminen kuin esimiehen toiminta on ennakoitavaa ja suunnitelmallista. Työyhteisötaitoja tukeva johtamiskulttuuri vähentää mm. johtamisen hierarkkisuutta ja lisää työntekijöiden vastuullisuutta.

Olen huomannut, että organisaation vuorovaikutuskulttuuri vaikuttaa merkittävästi työyhteisötaitojen kehittymiseen ja kannustaa syvälliseen vuorovaikutukseen esimies-alaissuhteissa ja työkavereiden kesken. Tarvitaan rohkeutta olla aitoja sekä sitoutua yhteiseen kulttuuriin myös haastavina hetkinä. Hyviä merkkejä rakentavasta vuorovaikutuskulttuurista on suora ja toista kunnioittava viestintä, jossa korostuu myönteisyys, rehellisyys sekä palautteen saamisen ja antamisen kulttuuri.

Mitä ne varsinaiset työyhteisötaidot sitten oikein ovat?

Työyhteisötaidoissa korostuu työntekijän halu ja kyky toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla – esimiestä ja työkavereita tukien ja oman perustehtävän suuntaisesti. Kyse on vastuullisesta asennoitumista työhön, jossa on joustava ja toisten työtä arvostava asenne, esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista silloin kun on sen aika ja oma-aloitteisuutta tilanteiden ratkaisemisessa.

Jokaisen työntekijän, oli hän sitten esimies tai alainen, pitää toimia vastuullisesti, auttaa oma-aloitteisesti ja kantaa yhteisöllistä vastuuta muiden työssä viihtymisestä ja yhteistyön sujumisesta. Jokaisella työntekijällä tulee olla rohkeutta omassa vuorovaikutuksessaan puhua suoraan, olla jämäkkä ja tuoda esiin kehittämisideoita.

Pitääkö esimiestäkin auttaa?

Työyhteisötaitoinen työntekijä ottaa vastuullisen roolin myös johtamisessa. Klassinen esimerkki hyvistä työyhteisötaidoista on, että työntekijä omalta osaltaan koettaa auttaa esimiestään siinä, että tulisi mahdollisimman hyvin johdetuksi. Taustalla on näkemys johtamisen vuorovaikutteisesta luonteesta.

Esimiehen ja työntekijän välistä vuorovaikutussuhdetta voidaan tarkastella eräänlaisena vaihtosuhteena, jossa osapuolten välillä vaihdetaan ammatillista arvostusta, luottamusta, sitoutumista, kunnioitusta ja aloitteellisuutta. Tämä vuorovaikutus- ja vaihtosuhde esimiehen ja työntekijän välillä kehittyy vähitellen vieraudesta tuttavuuteen ja kumppanuuteen.

Menestyminen rakennetaan yhdessä – yhteisöllisyyttä tukien

Työyhteisötaidot tukevat organisaation yhteisöllisyyttä ja helpottavat työn tekemistä. Ne vaikuttavat organisaation suorituskykyyn tukemalla muun muassa tavoitteiden saavuttamista. Sen lisäksi, työyhteisötaitojen on havaittu olevan yhteydessä työhyvinvointiin. Huonosti voivissa työyhteisöissä työyhteisötaidoille vastakkainen ”teen vain oman hommani” -ajattelutapa on tyypillistä. Hyvin voivissa työyhteisöissä puolestaan on oman hyvin hoidetun työn lisäksi myös yhteisvastuullisuutta ja kollegiaalisuutta. Tällöin perustehtävä sujuu hyvin ja työntekijöillä on hyvä kuva siitä, kuinka itseä johdetaan.

Me Personnellissa autamme suomalaista työelämää kehittymään muutoskykyisempään suuntaan, jossa koko työyhteisön taidoilla on merkitystä yhteistä menestystä rakennettaessa. Olemme ennakkoluulottomasti mukana muotoilemassa huomisen menestyskulttuuria, jossa jokainen työntekijä haluaa antaa parastaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ollaan yhteydessä ja luodaan edellytykset menestymiselle yhdessä ihmisten kanssa.

Miikka Uurto (Seniorikonsultti, Personnel)