Palkitseminen

Eezy:n palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin Kannustinjärjestelmä perustuu pääsääntöisesti yhtiön käyttökatteeseen tai Eezy:n tietyn tytäryhtiön käyttökatteeseen riippuen siitä, mihin yhtiöön palkitsemisjärjestelmän jäsen on toimi- tai työsuhteessa.

Hallituksen palkitseminen

Eezy:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen pohjalta.

Yhtiön osakkeenomistajien päätöksellä hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita ajalla 1.1.2018 – 29.5.2018.

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 28.3.2019, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euron kuukausipalkkio, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan mahdolliset kohtuulliset matkakulut.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Eezy:n toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa kannustinpalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi Eezy:n, yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Eezy:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja, eräät johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio perustuu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä hallituksen määrittämien kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollisesti toteutuvat kannustintulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelin- ja ateriaetuun. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun. Osalla johtoryhmän jäsenillä on internetyhteysetu.

Palkka- ja palkkioselvitys

VMP Oyj palkka- ja palkkioselvitys 2018