Palkitseminen

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen perustuu Eezyn 21.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymään Toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Yhtiön johdon palkitseminen on noudattanut päättyneellä tilikaudella Yhtiön palkitsemispolitiikkaa ilman poikkeamia.

Palkitseminen edistää Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä parantamalla Yhtiön kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuista kehitystä. Palkitsemisella varmistetaan se, että Yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteiset pitkän aikavälin edut toteutuvat ja kannustetaan, sitoutetaan ja motivoidaan asiantuntevia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

 

 


 

JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2020

Tämä Eezy Oyj:n (”yhtiö” tai ”Eezy”) johtoryhmälle maksettuja palkkioita ja palkitsemista koskeva raportti vuodelta 2020 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2020) mukaisesti.

 

JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Hallitus päättää Eezyn johtoryhmän jäsenten palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat muun johdon palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa kannustinpalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Lyhyen aikavälin palkkio pohjautuu Yhtiön tulokseen, liikevaihtoon tai muihin vastaaviin hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Lyhyen aikavälin palkitsemisen osa ei voi ylittää johtajalle vuosittain maksettavan kiinteän palkan määrää. Pitkän aikavälin palkitsemisessa voidaan käyttää osakepohjaista järjestelmää, kuten osakepalkkioita tai optioita. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio voidaan maksaa ansaintajakson päätyttyä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jolloin rahamäärä vastaa osakepalkinnasta aiheutuvia veroja ja veronluontoisia maksuja.

Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus päättää vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio perustuu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä hallituksen määrittämien kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollisesti toteutuvat kannustintulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän, joka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Osakepalkkiojärjestelmä”.

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2020 johtoryhmän jäsenille maksamat palkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa ”Johtoryhmän palkkiot vuonna 2020”. Lisätietoa johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta on luettavissa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/ .

 

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat avainhenkilöille suunnattuun osakepalkkiojärjestelmään, jonka käyttöönotosta hallitus päätti 17.12.2019. Yhtiön hallitus päätti 19.11.2020 koronaviruspandemian aiheuttaman liiketoimintaympäristön merkittävän muutoksen johdosta avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja toisesta ansaintajaksosta. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää neljä ansaintajaksoa, joista ensimmäinen ansaintajakso on 13 kuukautta aikavälillä 1.12.2019–31.12.2020. Toinen kolmentoista (13) kuukauden mittainen ansaintajakso kattaa aikavälin 1.12.2020-31.12.2021, kolmas kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2022-2023 ja neljäs kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ansaintajakso kalenterivuodet 2024-2025. Hallitus vahvistaa palkkion ansaintakriteerit tavoitetasoineen sekä kohdehenkilöt ennen kunkin ansaintajakson alkua. Mahdollinen osakepalkkio eri ansaintajaksoilta voidaan maksaa osakkeina tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus määräytyy palkkiosta maksettavien verojen perusteella. Perustellusta syystä osakepalkkio voidaan poikkeustilanteessa maksaa kokonaan rahana hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Ensimmäisellä ansaintajaksolla osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului 7 yhtiön johtoryhmään kuuluvaa avainhenkilöä. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta palkkion enimmäismäärä oli 137 210 Eezyn osaketta ja palkkion perusteena oli hallituksen asettamien liiketoiminnan kannalta keskeisten kasvu- ja integraatiotavoitteiden saavuttaminen. Ensimmäisen ansaintajakson ansaintakriteereiksi oli asetettu liikevaihdon kasvu ja liikevoitto. Ensimmäisen ansaintajakson kriteerit eivät toteutuneet, joten kaudelta ei makseta palkkioita.

Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu toisella ansaintajaksolla 8 henkilöä. Toisen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat Eezyn liikevaihtoon ja liikevoittoon. Toiselta ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2022. Avainhenkilöt merkitsevät ansaitut palkkio-osakkeet maksutta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että palkkion vastaanottavan avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen palkkion maksuhetkeä.

Toiselta ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 179 091 Eezyn osaketta. Enimmäispalkkion arvo 18.11.2020 keskikurssin mukaan olisi noin 864 tuhatta euroa ja laimennusvaikutus enintään 0,72%.

 

JOHTORYHMÄN TOIMISUHTEIDEN EHDOT

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajan pituus määräytyy heidän työsopimuksensa ehtojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Heidän eläkeikänsä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63-70 vuotta. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille lisäeläkkeitä.

 

JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2020

Yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettiin tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 seuraavat etuudet (kokonaistasolla):

EtuusYhteensä (tuhansia euroja)
Kiinteä vuosipalkka816
Luontoisedut33
Maksettu lyhyen aikavälin palkkio11
Osakekohtainen kannustinpalkkio0

 

Johtoryhmän palkkiot sisältävät kaikkien vuonna 2020 johtoryhmän jäsenenä olleiden henkilöiden palkkiot. Luvuissa on ilmoitettu myös vain osan vuodesta johtoryhmän jäsenenä olleiden henkilöiden palkkiot. Toimitusjohtajan palkkiot on ilmoitettu Eezyn palkitsemisraportissa.

Osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ansaintajakson kriteerit eivät toteutuneet, joten kaudelta ei makseta palkkioita.

 


 

Aikaisempien vuosien raportit:

 

Eezy Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Eezy Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019