Palkitseminen

Eezyn palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Yhtiön avainhenkilöille on lisäksi voimassa suunnattu osakepalkkiojärjestelmä.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Eezy:n yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet, tyypillisesti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen pohjalta.

Yhtiö maksoi ajalla 1.1.2019 – 28.3.2019 hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Tällä perusteella palkkiota ei ole maksettu em. ajanjaksona seuraaville hallituksen jäsenille: Liisa Harjula (puheenjohtaja), Mika Uotila, Virva Vesanen ja Paul Savolainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimineelle Joni Aaltoselle maksettiin 500 euron kuukausipalkkio.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kuukausipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Yhtiö ei maksanut palkkiota em. ajanjaksona seuraaville hallituksen jäsenille, koska he eivät olleet riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Liisa Harjula, Mika Uotila ja Paul Savolainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimineelle Joni Aaltoselle maksettiin 500 euron kuukausipalkkio ajalla 28.3.2019 – 22.8.2019. Tämän jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Liisa Harjula. Hänelle ei maksettu palkkiota, koska hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata kohtuullista laskua vastaan.

Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2019 päätti muuttaa hallituksen palkkioita 1.1.2020 alkaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen valiokunnille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Hallituksen kohtuulliset matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2019 hallituksen jäsenille maksamat hallituspalkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa ”Hallituksen palkkiot vuonna 2019”.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Hallitus päättää Eezyn toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa kannustinpalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Eezyn toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja, eräät johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus päättää vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio perustuu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä hallituksen määrittämien kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollisesti toteutuvat kannustintulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelin- ja ateriaetuun. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun. Osalla johtoryhmän jäsenillä on internetyhteysetu.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän, joka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Osakepalkkiojärjestelmät”.

Palkka- ja palkkioselvitys

Eezy Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2019