Vastuullisuus

Vastuullisuus Eezyllä

Eezyn visiona on olla suomalaisen työelämän merkittävin toimija yhdessä asiakkaidensa ja työntekijöidensä kanssa. Merkittävyys tuo mukanaan vahvan sosiaalisen vastuun.

Henkilöstöpalvelualalla toimiminen nostaa sosiaalisen vastuun eri muodoissaan Eezyn liiketoiminnan ytimeen. Työelämä on suuressa murroksessa. Eezyn tehtävänä on auttaa ihmisiä ja yrityksiä muutoksessa muun muassa kehittämällä uusia työntekomahdollisuuksia ja parantamalla työntekijöiden ammatillisia valmiuksia.

 

Eezyn sosiaalisen vastuun politiikka perustuu seuraaviin teemoihin:

Vastuullinen työnantaja

 • Toimimme reilusti työelämässä.
 • Autamme ihmisiä kiinni työelämään.
 • Panostamme henkilöstömme ammattitaitoon ja viihtymiseen.
 • Parannamme työntekijöiden ammatillisia valmiuksia kouluttamalla ja valmentamalla jatkuvasti.

Vastuullinen toimija yhteiskunnassa

 • Olemme merkittävä suomalainen työllistäjä.
 • Pyrimme madaltamaan työllistymisen kynnystä.
 • Saamme toiminnallamme aikaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
 • Teemme ympäristöystävällisiä valintoja.

Vastuulliset palvelut

 • Räätälöimme palvelumme asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin.
 • Opastamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme työelämään liittyvissä kysymyksissä.
 • Käsittelemme kaikkea dataa GDPR-asetusten ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1.    Vastuullinen työnantaja ja toimija yhteiskunnassa

Eezy Oyj on listattuna Helsingin pörssin päälistalle. Eezy Oyj noudattaa toiminnassaan Osasakeyhtiölakia, Yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin Pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodi 2020 -suositusta, jota sovelletaan Helsingin Pörssin listattuihin yhtiöihin.

Eezy on merkittävä suomalainen työnantaja, joka maksaa verot sekä muut maksut Suomeen. Eezyn kautta työllistyy lähes 30 000 työntekijää vuosittain. Eezy noudattaa kaikessa toiminnassaan reilun työelämän pelisääntöjä, työehtosopimuksia sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eezy tekee yhteistyötä ammattiliittojen, julkishallinnon sekä oppilaitosten kanssa.

 

2.    Henkilöstöpolitiikka ja työturvallisuus

Eezyn henkilöstöpolitiikan keskeisiä teemoja ovat työhyvinvointi sekä työturvallisuus. Eezy kouluttaa ja valmentaa työntekijöitään ammatillisen kehittymisen mahdollistamiseksi. Työhyvinvointia mitataan säännöllisellä työtyytyväisyysmittauksella ja lisäksi kehitystä seurataan sairauspoissaolomäärillä. Eezyllä on aktiivinen työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on vastata työturvallisuudesta sekä kehittää työturvallisuutta asiakasyritysten kanssa. Työtapaturmaseuranta tehdään yhdessä työterveyshuollon kanssa tapaturmatilastojen pohjalta työturvallisuuden parantamiseksi.

Eezy kouluttaa ja valmentaa työntekijöitään aktiivisesti sekä keskittyy työhyvinvoinnin kehittämiseen

Eezyllä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Eezy tekee aktiivista yhteistyötä TE-toimistojen sekä erilaisten työllistämishankkeiden kanssa. Eezy neuvoo ja valmentaa maahanmuuttajia työelämän kysymyksissä sekä on merkittävä nuorten työllistäjä muun muassa valtakunnallisen Pikaduuni-kesätyökampanjan kautta.

 

3.    Ihmisoikeudet ja ulkomainen työvoima

Eezyllä kunnioitetaan ja noudatetaan ihmisoikeuksia. Työntekijöitä tai työnhakijoita ei syrjitä millään tavalla. Minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista ei hyväksytä. Eezyllä on sitouduttu torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa. Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä esimiehelleen tai yhtiön ylimmälle johdolle.

Ulkomaalaisen työvoiman kohdalla suljetaan pois ihmiskaupan mahdollisuudet sekä tarkastetaan työoikeuden toteutuminen. Eezy tarkastaa ja seuraa työoikeuteen liittyviä dokumentteja. Toiminnanohjausjärjestelmä on sidottu työlupien ja työn suorittamisessa vaadittavien sertifikaattien voimassaoloon. Palkanmaksu vaatii henkilökohtaisen tilinumeron väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Eezy ei hyväksy missään muodossa lapsityövoiman käyttöä. Eezy ei työllistä henkilöitä, joiden ikä alittaa laissa määritetyn vähimmäistyöiän. Eezy ei teetä työtä alle 18-vuotiailla, joka saattaisi olla haitallista heidän terveydelleen. Mikäli Eezy epäilee tai havaitsee asiakasyrityksillään edellä mainitun vastaisia työsuhteita, puututaan poikkeamiin välittömästi ja asia saatetaan viranomaisten tietoon.

Eezy Oyj:n toimihenkilöt ovat ohjeistettu ottamaan yllä esitetyissä tilanteissa yhteyttä yhtiön lakiosastoon. Lakiosasto hoitaa keskitetysti viranomaiskontaktoinnin yhtiön toimintaohjeiden mukaisesti.

 

4.    Ympäristöasiat

Ympäristöasiat ovat osa Eezyn toiminnan suunnittelua ja johtamista. Eezy Oyj:n ympäristöohjelma sisältää päivittäisen ympäristötyön tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Ympäristön tilan parantamiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö hallitsee toimintaan liittyvät ympäristöriskit, kehittää jätteiden lajittelua ja pyrkii vähentämään kaikessa toiminnassaan jätteiden määrää. Liiketoimintatapoja kehitetään ympäristöystävällisiksi.

Eezyllä on erillinen ympäristöohjelma.

 

5.    Vastuulliset palvelut

Eezy tarjoaa kohdennettuja sekä räätälöityjä palveluita asiakkailleen. Eezy neuvoo ja ohjeistaa asiakkaitaan ja työntekijöitään työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Eezy toimii työntekijöilleen kumppanina kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kevytyrittäjyyden puolella neuvotaan ja ohjeistetaan itsensätyöllistäjiä lainsäädännön ja palveluiden suhteen.

 

6.    Hallinnointi ja riskienhallinta

Eezy noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia (624/2006), pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Eezyn riskienhallinta on osa konsernin toiminnanohjausjärjestelmää ja näin ollen olennainen osa konsernin johtamisjärjestelmää. Se on olennainen osa Eezyn toiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on systemaattista, ennakoivaa sekä kokonaisvaltaista. Se kattaa koko konsernin toiminnan ja huomioi kaikki riskialueet. Keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa.

 

7.    Tietosuoja

Eezyn tietosuojavastaavana toimii lakimies Otto Michelsen. Eezyllä on käytössä asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla Eezyn sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

 

Lisätietoa

Eezy Oyj:n tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa:

https://www.eezy.fi/fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot

 

Eezy Oyj:n hallinnointikertomus on luettavissa osoitteessa:

https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/

 

Eezy Oyj, ympäristöohjelma 2021 (24.5.2021)